• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

خانه

Real Time PCR

انجام خدمات Real Time PCR برای بررسی کمی نمونه های اسیدنوکلئیکی


سفارش دهنده باید به نکات زیر کاملا توجه داشته باشد:

- ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از تمایل سفارش دهنده خدمات به استفاده از کیت با کیفیت پایین را نخواهد داشت.
- ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از عدم رعایت نکات مربوط به شرایط تحویل نمونه از سوی درخواست کننده را نخواهد داشت.
- ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از طراحی نامناسب و غیر اختصاصی پرایمرهای مربوط به آزمون Real Time PCR ، نخواهد داشت.
- در صورتیکه نیاز به انجام آزمایش های بیشتر و یا تکرار آزمایش برای بدست آوردن نتایج مطلوب باشد، هزینه های سربار بعهده سفارش دهنده خواهد بود.
- ارائه دهنده خدمات، هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج آماری متناقض و یا عدم معنی دار شدن نتایج از لحاظ آماری، نخواهد داشت.
لازم است با توجه به نوع آزمون درخواستی و نیز تعداد پرایمرهای مورد نظر، مقادیر کافی از غلظت های مناسب CDNA در اختیار ارائه دهنده خدمات قرار گیرد تا در آزمون REAL TIME PCR مورد استفاده قرار گیرد.
لازم است با توجه به نوع آزمون درخواستی و نیز تعداد پرایمرهای مورد نظر، مقادیر کافی از بافت مورد نظر در اختیار ارائه دهنده خدمات قرار گیرد تا در صورت هرگونه مشکل در فرآیند استخراج یا سنتز امکان تکرار آزمون وجود داشته باشد.

فرم درخواست