• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

بانک های زیستی

بانک سلولهای انسانی و جانوری در راستای اهداف اصلی این مرکز برای فراهم کردن زیر ساختی مطمئن و قابل استفاده برای پیشبرد علوم زیستی و فناوری های مرتبط با آنها کوشش می کند،از این رو تولید و گردآوری، تعیین هویت، کنترل کیفی، ثبت و نگهداری، تکثیر و توزیع انواع سلول های انسانی و جانوری و اطلاعات مربوط به آنها و ارائه خدمات تخصصی به پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و درمانی و صنایع وابسته از رسالت های اصلی بانک در نظر گرفته شده است.