• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

خدمات مولکولی

شرکت دانش بنیان زیست فناوری شایان پارس تلاش می کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید و مراکز تحقیقاتی،دانشگاهي و توليدي سراسر کشور را برآورده سازد. خدمات مولکولی قابل ارائه مرکز به شرح ذیل است:

ردیف                نام خدمت
1            تهیه و ارئه RNA و DNA از رده های سلولی موجود در بانک سلولی
2            استخراج RNA و DNA از نمونه های زیستی
3            خدمات مشاوره و طراحی پرایمر
4            الکتروفورز و ایمونوبلاتینگ پروتئین
5            PCR
6            Real Time PCR
7            RFLP
8            Cloning