• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

خدمات سلولی

بانک سلولهای انسانی و جانوری دارای مجموعه اي ارزشمند از نمونه هاي سلولهای انسانی و جانوری است. این بانک تلاش می کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید و مراکز تحقیقاتی،دانشگاهي و توليدي سراسر کشور را برآورده سازد. خدمات قابل ارائه مرکز به شرح ذیل است:

ردیف                نام خدمت
1            ارائه رده های سلولی مختلف
2            تائید هویت و بررسی بنیادی بودن سلول های مزانشیمی
3            ارائه محیط کشت و مواد و محلول های مورد نیاز برای کشت سلول
4            تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا
5            پذیرش و نگهداری نمونه های سلولی در شرایط فاز بخااغ ر نیتروژن مایع
6            تهیه عکس های میکروسکوپی ( فلورسنت ،فاز کنتراست ) از نمونه ها و کشت های سلولی
7            جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی
8            سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT
9            سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش XTT
10             بررسی آپوپتوز به کمک سنجش AA-7 و AnV-FITC